PROJEKTE 2017

 

Bybels vir gevangenes

  

 
Doel

Om gratis Bybels aan die Departement Korrektiewe Dienste vir verspreiding onder gevangenes beskikbaar te stel.

 

Agtergrond
 • Die Bybelgenootskap bewillig jaarliks 'n bedrag vir gratis Bybels vir gevangenes.
 • Die Direktoraat Geestelike Sorg van die Departement Korrektiewe Dienste beheer die verspreiding van hierdie Bybels wat die eiendom van die gevangene word.
 • Daar is ongeveer 160 000 gevangenes in tronke in Suid-Afrika. Dit beteken dat vir elke 100 000 van die bevolking, 292 in die gevangenis is.
 • Oorbevolking is een van die groot uitdagings in gevangenisse. Daar is ongeveer 40 000 meer gevangenes as wat daar spasie voor is. In sommige tronke moet tot 90 mense een stort en een toilet deel.
 • Volgens 'n onlangse VN-verslag vier geweld hoogty in meeste Suid-Afrikaanse tronke en kan gevangenes se veiligheid nie gewaarborg word nie.
 • In 2016 het 15 997 gevangenes danksy hierdie projek 'n eie Bybel ontvang.

 

Verwagte impak
 • Die Bybel bring troos en hoop aan mense wat van hulle vryheid ontneem is.
 • Die Bybel kan 'n bydrae lewer in die rehabilitasieproses en gevangenes aanmoedig om na die uitdien van hulle vonnisse, 'n misdaadvrye bestaan te voer.

 

Hoe kan jy help?

Vir 2017 word R700 000 vir die beskikbaarstelling van Bybels aan gevangenes benodig.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou

Bybels vir die armes

  

Project top 2

 
Doel

Om Bybels gratis op 'n verantwoordelike manier beskikbaar te stel aan diegene wat dit nie kan bekostig nie.

 
Agtergrond
 • Volgens Stats SA leef 21,7% van Suid-Afrikaners (sowat 12 miljoen) in uiterste armoede, met ander woorde hulle kan nie die nodige voedsel bekostig nie.
 • Volgens die jongste beskikbare syfers is 27,1% van die ekonomies aktiewe bevolking in Suid-Afrika werkloos.
 • Ongeveer 63% van klein kindertjies in Suid-Afrika word in armoede groot, wat hulle fisiese, emosionele en kognitiewe ontwikkeling kan benadeel.
 • Baie mense kan nie 'n eie Bybel bekostig nie. Versoeke stroom daagliks by ons Bybelhuise in van mense wat graag 'n eie Bybel wil ontvang of van kerke wat armes daarmee wil help.
 • Daar is 'n strategie in plek om te verseker dat die Bybels die regte mense bereik.
 • In 2016 het 22 744 mense wat nie 'n eie Bybel kon bekostig nie, danksy hierdie projek een ontvang.
 
Verwagte impak
 • Die Bybel word in die hande geplaas van mense wat dit broodnodig het, maar wat dit nie kan bekostig nie.
 • Die krag van die Lewende Woord sal troos en hoop bring aan mense wat soms voel dat hulle deur die samelewing verstoot en vergeet word.
 
Hoe kan jy help?

R700 000 word in 2017 spesifiek vir hierdie projek benodig.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou

Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek

  

 
Doel

Om deur middel van Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal basiese geletterdheid asook Bybelgeletterdheid onder veral kinders in die grondslagfase van onderwys te bevorder.

 
Agtergrond
 • Duisende kinders in arm woonbuurte word nie in dieselfde mate as bevoorregte kinders aan geletterdheidstimulasie blootgestel nie en begin dikwels hulle skoolopleiding met 'n agterstand.
 • Die Bybelgenootskap het na deeglike navorsing Bybelgebaseerde geletterdheidsmateriaal ontwikkel om basiese lees- en skryfvaardighede te ontwikkel.
 • Die twee boekies My eerste Bybel Doen en Leer Boek en My 2de Bybel Doen en Leer Boek is in Afrikaans, Engels, isiXhosa en Sesotho beskikbaar. Die Sesotho boekies is in 2016 bekendgestel en die isiZulu word vroeg in 2017 bekendgestel.
 • Die Sepedi materiaal is reeds in die toetsfase en daar word gewerk aan die ontwikkeling van die reeks in Setswana, Tshivenda, Xitsonga, Siswati en isiNdebele.
 • Enige persoon wat kan lees, sal met die hulp van 'n handleiding en flitskaarte wat saam met die boekie voorsien word, ander kan help om dié vaardighede te bemeester.
 • Geskikte vennote (kerke, organisasies en individue) help met die implementering van die projek.
 • Die boekies word gratis beskikbaar gestel aan skole en groepe wat dit nie kan bekostig nie. In 2016 het sowat 80 600 kinders van dié Bybelgebaseerde boekies ontvang.

 

Verwagte impak
 • Sommige kinders wat in armoede woon, sal leer lees en skryf.
 • Kinders sal op 'n vroeë ouderdom reeds van God en die Bybel leer.
 • Baie kinders wat die boekies ontvang, kom uit gesinne waar die ouers ook nie kan lees nie. Die kinders sal die boekies huis toe neem en moontlik die ouers leer lees.

 

Hoe kan jy help?

R937 500 word in 2017 benodig om te verseker dat genoeg eksemplare van dié geletterdheidsmateriaal gratis beskikbaar gestel kan word asook vir die vertaling en ontwikkeling van die boekies in bykomende tale.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou

Bybels vir graad 7-leerders

 

Project top 4

 
Doel

Om gratis Bybels beskikbaar te stel aan graad 7-leerders in skole in die armste dele van ons land.

 
Agtergrond
 • Daar is 14 558 primêre skole waar sowat 6,6 miljoen leerders onderrig ontvang. Volgens die jongste statistiek is daar ongeveer 842 729 graad 7-leerders.
 • Graad 7-leerders is die teikengroep vir hierdie projek omdat hulle reeds met begrip kan lees. Hulle is aan die begin van hulle tienerjare en dikwels maklik beïnvloedbaar. Die bybelse boodskap kan help met die vorming van 'n waardestelsel wat hulle kan help om die regte keuses te maak.
 • Die projek word op 'n verantwoordelike manier bestuur. Kerke en Christenorganisasies word veral gebruik om die skole wat Bybels moet ontvang, te identifiseer. Elke kind ontvang ook 'n boekie, Help! Hoe moet ek my Bybe lees?.
 • In 2016 het 32 249 graad 7-leerders, hoofsaaklik in skole in arm dele van ons land, 'n eie Bybel ontvang.
 
Verwagte impak
 • Die lewegewende boodskap van die Woord kan help om hierdie kinders in hulle geloof te anker.
 • Dit sal kerke en Christenorganisasies wat met hierdie kinders werk, help as meer kinders 'n Bybel het.
 • Vir sommige van hierdie kinders is die Bybel wat hulle ontvang, die enigste Bybel in die huis.
 
Hoe kan jy help?

R1 000 000 word benodig om in 2017 Bybels Beskikbaar te stel aan 26 666 graad 7-leerders wat nie 'n eie Bybel kan bekostig nie. 'n boekie, Help! Hoe moet ek my Bybel lees? word saam met elke Bybel oorhandig.

 

Ondersteun Bybelwerk
Gee nou