RAAD VAN DIREKTEURE

 

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n nie-winsgewende maatskappy wat deur 'n Raad van Direkteure beheer word. Hulle adviseer en ondersteun die Uitvoerende Hoof, Dirk Gevers, in die uitvoer van ons missie en visie. 

image

Paul du Plessis

Voorsitter

Paul is in 2017 tot direkteur verkies. Hy is 'n dienende NG predikant en is tans aan die gemeente Riviera-Jakaranda verbonde. Hy het baie ervaring in gemeentewerk, sowel as kerklike beheerstrukture. Hy het in verskeie hoedanighede, onder andere as voorsitter, in die ringe van Birchleigh en Moot Sentraal gedien. Hy het ook in die moderatuur van die Hoëveld en Noordelike sinodes gedien, ook vir 'n termyn (2007-2010) as moderator. Tans is hy 'n lid van die moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk. Paul het sy doktorsgraad in kerkgeskiedenis behaal.

 

 

image

Pieter van der Poel

Eretesourier

Pieter het in 2012 as Eretesourier by die Raad aangesluit. Hy is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester en 'n voormalige vennoot van PWC. Pieter is tans direkteur van verskeie maatskappye en hy dien ook as trustee van 'n aantal trusts.

 

 

image

Gugu Dlamini

 

Gugu het in 2013 vir die eerste keer by die Raad aangesluit en dien tans vir ’n tweede termyn. Gugu het meer as 30 jaar se ervaring in die bestuur en leiding van organisasies in beide die openbare en private sektore. In 2016 is sy as ’n pastoor in die Apostoliese Geloofsending (AGS) bevestig en dien tans as hulppastoor by die House of Glory Assembly in Pietermaritzburg.

 

 

image

Nceba Bethlehem Nopece

 

Nceba het in 2018 by die Raad aangesluit. Hy was 'n onderwyser voordat hy in 1977 as 'n priester in die Anglikaanse Kerk bevestig is. Sedert 1978 dien hy die kerk in verskeie hoedanighede onder ander ook by die Bisdom van Glasgow en Galloway in Skotland. Hy is tans 'n hulppriester by St Albans in Oos-Londen en ook hulpbiskop van Grahamstad.

 

 

N Potgieter N

Natasha Potgieter

 

Natasha het in 2020 op die raad begin dien. Nadat sy haar LLB-graad aan die Universiteit van die Wes-Kaap behaal het, het sy verdere regsopleiding by die Universiteit Kaapstad ontvang. In 2017 is sy as advokaat tot die rol van die Hooggeregshof van Suid-Afrika toegelaat. Sy is aktief betrokke in die bediening en het ’n hart vir jeugontwikkeling en leierskap. Sy geniet ook uitreik- en welsynswerk.

 
 
 
image

Dirk Gevers

Ex officio lid van die Raad

Dirk is in 2014 amptelik as Uitvoerende Hoof aangestel. Hy het in 2007 in KwaZulu-Natal by die Bybelgenootskap aangesluit en in 2009 word hy die Streekhoof aldaar. Hy is georden in die "Uniting Presbyterian Church of Southern Africa" en bedien verskeie gemeentes voordat hy by die Bybelgenootskap in diens tree. Dirk dien tans as Ondervoorsitter op die Wêreldraad van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe.

 

 

image

Paul Maddison

Ex officio lid van die Raad

Paul het in 2009 as Hoof: Finansies by die Bybelgenootskap in diens getree. Paul is 'n geregistreerde geoktrooieerde rekenmeester. Hy het ongeveer 24 jaar ondervinding in finansiële bestuur by verskeie maatskappye gehad voordat hy by die Bybelgenootskap diens aanvaar het.

 

 

M Baloyi

Masenyani Baloyi

Ex officio lid van die Raad

Masenyani dien sedert 2020 op die Raad. Hy is op 1 Januarie 2010 as Hoof: Vertalings van die Bybelgenootskap aangestel. Hy het ’n Doktorsgraad in Ou Testamentiese Studies aan die Noordwes-Universiteit behaal en het al 'n aantal artikels geskryf en referate by verskeie plaaslike en internasionale geleenthede gelewer. Hy is ook ‘n vertalingskonsultant van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe.

 

 

Joomla! Ontfout Konsole

Sessie

Profiel Inligting

Memory Gebruik

Databasis Navrae